ΜΚΟ
 
     
 
ΜΚΟ (Μη κερδοσκοπικός οργανισμός)

Η Μαρία Αλεξάνδρου είναι πρόεδρος στην μη κερδοσκοπική εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» και σε συντομία «ΒΙΟΕΞΕΛΙΞΗ».

Ο σκοπός της εταιρείας είναι :
• Η δημιουργία πολιτιστικού χώρου επιμόρφωσης και δραστηριότητας των φίλων της διαλεκτικής σκέψης, της ελληνικής μυθολογίας και φιλοσοφίας.

• Η οργάνωση εκδηλώσεων λόγου και πράξης καθώς και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπου θα προωθείται η προληπτική υγεία και το ευ ζην με την επιμόρφωση γονέων και παιδιών για την βιοσύνθεση.

• Η ανάδειξη, η προβολή και η δικτύωση του συστήματος της βιοσύνθεσης σωματικής και ψυχικής υγείας με άλλους φορείς και επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ομοειδείς σκοπούς.

• Η ανάδειξη του οράματος της αρχαιοελληνικής πρακτικής ψυχοσωματικής υγείας των Ασκληπιάδων.

• Η όργανωση σεμιναρίων, Συνεδρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετέχοντων σε επιμορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις.

• Η δημιουργία βάσης δεδομενών για την ενημέρωση του κοινού μέσω διαδικτύου και των μορφωτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Η Ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών.

• Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή με σκοπό την ενίσχυση της ποιότηας ζωής αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας αλλά και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

• Η ανάπτυξη της συνεργασίας οικολόγων και βιοκαταναλωτών των μεγάλων πόλεων με βιοκαλλιεργητές της ελληνικής υπαίθρου με σκοπό την ανάληψη σχτικών πρωτοβουλιών προώθησης της υγιεινής διατροφής και του υγιεινού περιβάλλοντος.

• Η ανάπτυξη της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ οικολογικών οργανώσεων για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, ως στοιχειών υποδομής για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, οικοπάρκων, Κατασκηνώσεων και οικοκοινοτήτων.

• Η δημιουργίας κέντρων ηθικής, ψυχικής και υλικής αρωγής ηλικιωμένων και η συνεργασία με ανάλογους φορείς στην περιοχή.

• Οργάνωση συνεστιάσεων και επικοινωνίας των συμμετεχόντων σε οικολογικές - πολιτιστικές δράσεις.

• Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλετικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της προληπτικής υγείας και κοινωνικής οικονομίας.

• Η συνεργασία για την διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

• Η δημιουργία χώρων φιλοξενίας και εστίασης των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά προγράμματα.

• Η προώθηση ενός πραδειγματικού οικολογικού τρόπου ζωής σε συνεργασία των βιοκαταναλωτικών οργανώσεων της Αθήνας με βιοκαλλιεργητές της ελληνικής υπαίθρου με σκοπό την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών προώθησης της υγιεινής διατροφής και του υγιεινού περιβάλλοντος.

• Η οργάνωση εκδηλκώσεων, εκδρομών και επαφών των συλλόγων της Αθήνας με συλλόγους της υπαίθρου για την προώθηση εναλλακτικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε σχέση με το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

• Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάδοση της υγιεινής διατροφής και των βιολογικών προϊόντων.

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση μεγαλών πολιτιστικών γεγονότων, φεστιβάλ, εκθέσεων (κτλ) στα πλαίσια άλλων πολιτιστικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η ανάδειξη τους στο διαδικτύο, με ντοκιμαντέρ, τουριστικούς οδηγούς και άλλο έντυπο υλικό, και ειδικότερα με την δημιουργία web site και βάσης δεδομένων στα πλαίσια ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων αντάλλαγής νέων και αντιστοίχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.)

• Η ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον.

• Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων που ενδαιφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας.

• Η δημιουργία πολυχώρου εκδηλώσεων με άλλους φορείς που έχουν συναφείς σκοπούς.

• Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για την μείωση της φτώχιας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.

Κύριο μέλημα των διακρατικών συνεργασιών θα είναι η ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και η επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μπορεί : Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες και ανταλλαγές σε διεθνές επίπεδο. Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις. Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια. Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Να δημιουργεί δίκτυα πληροφόρησης κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της προληπτικής υγείας και κοινωνικής οικονομίας. Να δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας για την διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της υγείας του πολιτισμού και του τουρισμού.
 
 

Μαρία Αλεξάνδρου ©2009 | Δημιουργία & Κατασκευή: XTD